For oprettelse, drift og anvendelse af både & bådklubber.
November 2016

Medlemmer i Hjerting KaneLaug, kan på eget initiativ oprette en ”Bådklub”,
med henblik på ”Gratis båd” og rette henvendelse til den siddende bestyrelse
med ansøgning om bevilling til bygning af en Hjerting Kaane
eller eventuel overdragelse af en eksisterende båd. 
Ligeledes kan den siddende bestyrelse opfordre til oprettelse af en ”Bådklub”,
med henblik på et specifikt bådprojekt.

 

 • Ved oprettelse af en bådklub, skal der udpeges en Bådformand, som til enhver tid skal fungere som tovholder og kontaktperson for enhver. Ved oprettelsen af en bådklub, skal der minimum optages 2 voksne medlemmer som er fuldgyldige medlemmer i Hjerting KaneLaug. Der kan i en bådklub (alm. Hjerting Kaane) maksimalt optages 5 medlemmer, som alle, aktivt skal deltage i bådens drift og vedligehold. Ved nybygning, skal alle medlemmer i bådklubben have mulighed for at deltage i arbejdet. Værftsudvalget lægger en plan for byggearbejdet, hvem, hvordan og hvornår. Bådklubben har sammen med bestyrelsen, dog mulighed for at beslutte hvilken type Hjerting Kaane der skal bygges og eventuelle detaljer for den nye båd. Ved særligt store typer Hjerting Kaaner, skal bestyrelsen og værftsudvalget deltage i al planlægning .
 • En ny Hjerting Kaane med bådklub, skal til enhver tid have hjemhavn ved Æ’bådslæw, Hjerting Strandvej 23, 6710 Esbjerg V.
 • Enhver til- eller afgang fra en bådklub, skal aftales indbyrdes i bådklubben. Dog skal skifte af Bådformand oplyses til bestyrelsen i Hjerting KaneLaug. Kontaktoplysninger for bådformand offentliggøres på hjerting-kane.dk
 • Bådklubber og både er foreningen Hjerting KaneLaugs ansigt udadtil, og alle er særdeles vigtige ambassadører, og skal naturligvis til enhver tid optræde sådan. Ved ansøgning om bygning af en ny Hjerting Kaane, eller overdragelse af en eksisterende Kaane, gælder det at, mindst 1 medlem i bådklubben, har været aktiv i Hjerting KaneLaug, i mindst 2 år og kan betragtes som erfaren sejler.
 • Efter afleveret, skriftlig ansøgning til bestyrelsen i Hjerting KaneLaug, behandles ansøgningen, med henblik på godkendelse. Straks herefter Skal den nye bådklub, i samarbejde med værftet udarbejde et budget, dette skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen, og danner herefter grundlag for fundraising til projektet, Bestyrelsen kan på foranledning forlange at den nye bådklub er aktive herved. Det er bådklubbens ansvar at træffe aftale med værftsudvalget om byggearbejdet.
 • Navngivning af båden skal til enhver fastlægges i samarbejde med / eller godkendes af bestyrelsen, navn skal så vidt muligt, have lokalhistorisk betydning, og/eller betydning for den enkelte båd ogdens anvendelse (eks. ”Grønært”)
 • Når en nybygning eller renoveret båd er færdigmeldt fra værftet, overdrages båden til den pågældende bådklub, som herefter har det fulde ansvar for fremtidig drift og vedligehold. En båd bygges med et primært formål; At sejle solen sort!
 • Såfremt en bådklub ønskes bragt til ophør, skal dette til enhver tid godkendes af bestyrelsen i Hjerting KaneLaug. Bestyrelsen alene, beslutter bådens fortsatte drift. Obs: En båd i Hjerting KaneLaug, er til enhver tid, Hjerting KaneLaugs ejendom, bådklubber i Hjerting KaneLaug har brugsretten for den enkelte båd.
 • Såfremt en bådklub ikke overholder forpligtelser, med henblik på drift og vedligehold, kan Hjerting KaneLaugs bestyrelse, og i særlige tilfælde, generalforsamlingen tvangsopløse en bådklub (der skal dog, skriftligt udstedes minimum 3 påmindelser over 1 sæson, til den pågældende bådklub)
 • En bådklub skal tilstræbe at deltage i Hjerting KaneLaugs arrangementer, til lands og til vands. Såfremt en bådklub ikke kan deltage i sådanne, skal bådklubben indvilge i at stille båden til rådighed for andre ligestillede / erfarne sejlere. Ligeledes skal en bådklub stille båd og besætning til rådighed ved arrangementer ude, så vidt dette er muligt. Det er dog alene bådklubbens beslutning om man vil stille en båd til rådighed for andre, ved ude-arrangementer (sejladser) En bådklub skal i det omfang det er muligt, medtage gæster på sejlture, arrangeret af Hjerting KaneLaug, dette særligt ved rekruttering af nye medlemmer.
 • Ved renovering og almindelig vedlighold, skal bådklubber til enhver tid aflevere et budget / overslag for materialer til arbejdet, som straks skal behandles og godkendes af bestyrelsen i Hjerting KaneLaug, såfremt en båd ønskes på værft, skal dette aftales i god tid med værftsudvalget, i Hjerting KaneLaug. Bådklubben skal så vidt det er muligt selv udføre arbejdet, der kan dog søges hjælp hos værftsudvalget. Der må aldrig benyttes fremmed og lønnet arbejde, uden bestyrelsens samtykke og godkendelse!
 • Indkøb og omkostninger i bådklubber, som i forvejen ikke er godkendt og accepteret af bestyrelsen i Hjerting KaneLaug, vil som udgangspunkt blive afvist, og skal dermed betales af bådklubbens enkelte medlemmer, ligesom særligt udstyr til den enkelte båd (udover standard) kan forlanges betalt af den respektive bådklub.
 • Det står den enkelte bådklub frit for at oprette en egen ”Klubkasse” til dækning af diverse udgifter
 • Al vedligeholdelse skal til enhver tid udføres med henblik på traditionelle arbejdsmetoder, og så vidt det er muligt, med brug af Hjerting kaneLaugs egne / traditionelle materialer. Obs: Der må aldrig ændres på en båd’s konstruktion og oprindelige udseende, eller ændres på oprindelig rigning, uden bestyrelsens godkendelse.
 • Bådklubberne kan på eget initiativ arrangere egne ture til fremmede farvende, dog skal dette altid aftales og informeres til bestyrelsen i Hjerting KaneLaug.
 • Hjerting KaneLaugs bådtrailer kan frit benyttes af bådklubberne- dog kun til transport af foreningens både. Husk at medbringe registreringsattest. Benyttelse af traileren er altid på eget ansvar.
  Hjerting KaneLaug’s bådtrailer må aldrig udlånes til tredje mand!