Vedtægter for Hjerting Kanelaug.

 

 • § 1. Foreningens navn er Hjerting Kanelaug

 

 • § 2. Foreningens hjemsted er Hjerting, Esbjerg Kommune.

 

 • § 3. Som medlemmer af foreningen kan optages interesserede, som arbejder for foreningens formål. Bestyrelsen sørger for at føre behørigt medlemskartotek. Et aktiv medlemskabet af foreningen giver ret til fremmøde på foreningens generalforsamling og her deltage i eventuelle afstemninger. Hvert medlem har én stemme. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte, af nogen art. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen, de nærmere regler vedrørende kontingent betaling, herunder kontingentets størrelser.

 

 • § 4. Foreningens formål er at bygge, vedligeholde og sejle med Hjerting Kaner. Foreningens mål er, at bevare en bådbygningstradition, der kan belyse Hjertings tidligere, betydelige kulturelle søfartstraditioner. Ved at bygge Hjerting Kaner og andre vadehavsrelaterede bådtyper, skal foreningen fastholde og udvikle kendskabet til sejlads med disse specielle skibstyper, som har været kendt i Vadehavet gennem århundreder. Kanerne skal igen være et almindeligt syn ved Hjerting strand og på Ho bugt. Foreningen skal formidle sit formål blandt andet ved sejlads i Vadehavet. Foreningens virke må ikke have erhvervsmæssig karakter, og foreningen er at betragte som almennyttig/velgørende.

 

 • § 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Der indkaldes med mindst 10 dages varsel med følgende dagsorden:
  – 1. Valg af dirigent og referent.
  – 2. Bestyrelsens beretning.
  – 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  – 4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
  – 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  – 6. Valg af revisor.
  – 7. Indkomne forslag.
  – 8. Eventuelt.
  Bestyrelsen skal vælges ud fra følgende retningslinjer: Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Det er en forudsætning for at være valgbar til bestyrelsen, at den pågældende er medlem af foreningen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 • § 6. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt for det foregående år, før generalforsamlingen afholdes. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Afstemninger gøres skriftlige, hvis fem medlemmer ønsker det. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Der laves et referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af referent og dirigent.

 

 • § 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Bestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse at dagsorden til generalforsamling med mindst 10 dages varsel.

 

 • § 8. For foreningen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

 

 • § 9. Bestyrelsesvalg sker på generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Såfremt der er opstillet flere end dem, der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges. Opnår 2 eller flere kandidater ens stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen stemmelighed, afgøres valget ved almindelig lodtrækning. De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Der vælges mindst to suppleanter. Hvert år afgår én. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er to år. Genvalg kan finde sted. De lige år afgår to, de ulige år tre. Det tilstræbes at formand og kasserer ikke fratræder samme år. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

 • § 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første bestyrelsesmøde, med en formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde så ofte et medlem finder det fornødent, dog mindst en gang i henholdsvis 1. og 2. halvår. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Bestyrelsesformanden indkalder med dagsorden den øvrige bestyrelse. Optagelse af lån samt køb og salg kan kun vedtages enstemmigt af hele bestyrelsen og i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinjer. Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen, om ændring af nærværende vedtægter og opløsning af foreningen skal i bestyrelsen vedtages med minimum 4/5 flertal. Der skrives referat af alle møder: Generalforsamling, bestyrelsesmøde, byggemøde og andre møder relateret til Hjerting Kanelaug, og gemmes på foreningens hjemmeside med adgang alene for bestyrelsen.

 

 • § 11. Bestyrelsen påser, at foreningens drift er i overensstemmelse med formålet. At de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres, samt at foreningen drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

 

 • § 12. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Konkrete udgifter, herunder kørsel udgifter m.v., kan dog godtgøres.

 

 • § 13. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor, der er valgt på generalforsamlingen, og skal være afsluttet inden den 1. marts. Regnskabet fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse, og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

 

 • § 14. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal, og med deltagelse af 50% af medlemmerne, på den ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringer skal sendes til alle medlemmer pr. mail, mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 

 • § 15. Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der indkaldes med dagsordenspunkt om foreningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum.

 

 • § 16. 0pløses foreningen skal eventuelle aktiver, efter betaling af alle passiver, tilfalde en anden forening/fond eller selvejende institution, som arbejder ud fra et formål, der stemmer overens med foreningens eller er nært beslægtet hermed.

 

Således vedtaget på generalforsamling 2018.

 

Download Hjerting Kanelaugs vedtægter.